Vergadering met management Royal Bel Leerdammer

Eind mei had een deel van het bestuur plus de externen een vergadering met het management van RBL. Hierbij hebben we de kostprijsberekeningen zoals we die aan Franse Bel directie hebben gepresenteerd ook aan het management uitgelegd.

Het begrip voor de kostprijs is wel aanwezig, de betaling blijft helaas (ver) achter. Uiteraard is er gediscussieerd over de melkprijs en aangegeven dat RBL nu aan de onderkant bungelt van de melkprijsuitbetaling in Nederland. Dat werd door het management niet ontkend, maar ook niet bevestigd. Als LVLC bestuur hebben we aangegeven dat de melkprijs op korte termijn omhoog moet.

Algemene Ledenvergadering 2021

De Algemene Leden Vergadering heeft online plaatsgevonden op 15-4-2021. Door corona hebben we
de ALV een aantal keren moeten verschuiven en is gekozen voor een Webinar.
213 leden hebben ingelogd bij deze Webinar. Na afloop hebben onze leden een mail gekregen met
de link om de ALV alsnog te kunnen bekijken. Aan de leden zijn ook de notulen van de ALV verstuurd.
Tijdens de ALV hebben we afscheid genomen van Jeroen van Maanen als bestuurslid en
woordvoerder van LVLC. De rol van woordvoerder wordt overgenomen door Willem van Harten.

Graag stellen wij nog een tweetal bestuursleden aan u voor.

Willem van Harten (42)
Willem boert samen met zijn vrouw en hun vier kinderen in het Utrechtse Renswoude. Samen hebben ze 95 overwegend roodbonte koeien met bijbehorend jongvee. Daarnaast hebben zij een tak met biologische vleesvarkens. Willem zet zich graag in als bestuurslid voor de LVLC, omdat het goed is om samen een stem te hebben voor een betere verhouding naar onze melkverwerker toe. Samen staan we sterker voor de boer. Hij hoopt op een goede samenwerking met u als lid/ melkveehouder.

Rob Nijentap (41)
Rob woont op een boerderij in Dalfsen met Marleen en hun 3 kinderen. Daar melken ze ongeveer 90 zwartbonte koeien. Bij de introductievergaderingen van de LVLC is Rob meteen lid geworden. Hij vindt het een goede zaak om met RBL in gesprek te gaan over een betere melkprijs en over betere voorwaarden. Vooral het opbouwen van een betere relatie samen met RBL en de bijbehorende transparantie van beide kanten. Rob zit nu een jaar in het bestuur en is bijzonder positief over hoe gedreven de LVLC is. Alle informatie wordt goed uitgezocht en gedegen onderbouwd, zodat in de besprekingen met RBL op basis van feiten wordt onderhandeld.

Melkprijs

Melkprijssysteem
In de gezamenlijke vergadering met de directie van Royal Bel Leerdammer (RBL) en ons bestuur in oktober 2019 werd door RBL gemeld dat het huidige melkprijssysteem failliet is. Daarom is er door ons, op verzoek van RBL, gewerkt aan een voorstel richting de toekomst, waarbij de ontwikkeling van de melkprijs mede afhankelijk is van de kostenontwikkeling op de bedrijven (dus minimaal een kostendekkende melkprijs). Dit voorstel is in december 2019 bij RBL gepresenteerd en we wachten nog op een officiële reactie. Op Z-Net is ook gemeld dat er wordt gekeken naar een nieuw melkprijssysteem, helaas heeft RBL daarbij verzuimd te melden dat het voorstel volledig afkomstig is van de LVLC.

Boerenbusiness artikel
In de Boerenbusiness van 5 maart 2020 werd door Wouter Baan het volgende artikel geschreven: Melkprijs Bel Leerdammer al een jaar lang in de top 3 waarin de rol van de LVLC wordt beschreven.

Hoge ogen in melkprijsvergelijker In het verleden

In het verleden werd Bel Leerdammer vaak bekritiseerd om de relatief lage melkprijs. Ruim een jaar geleden was dit mede de aanleiding voor het oprichten van de Leveranciers Vereniging Leerdammer Collectief (LVLC). De ‘druk’ die deze groep uitoefent, lijkt zijn vruchten af te werpen. In de melkprijsvergelijker van Boerenbusiness gooit de kaasmaker namelijk al een tijdje hoge ogen.

In de achterliggende 12 maanden stond Bel Leerdammer namelijk telkens in de top-3.


Farming for the Future

Najaarsbijeenkomsten LVLC

Eind vorig jaar hebben we 4 najaarsbijeenkomsten gehouden. Deze bijeenkomsten werden zeer goed
bezocht. Onze externe specialisten Jan-Roelof Meesters en Eric Smolders gaven beiden een
interessante presentatie. Jan-Roelof Meesters informeerde ons over wetenswaardigheden en
nieuwsfeiten van de RBL-leveranciers. Eric vertelde over kostprijs, kostprijsberekeningen en hoe de
wettelijke maatregelen de kostprijs nog verder gaan verhogen. Daarnaast was er een forumdiscussie
waar veel vragen werden gesteld en besproken.

ZuivelNL

Eind vorig jaar hebben we als bestuur een gesprek gehad met Janine Luten, directeur van ZuivelNL,
samen met hun voorzitter Jorrit Jorritsma. We hebben veel zaken uit kunnen leggen en Janine Luten
heeft bij ons veel nieuwe dingen gehoord. We hebben onder andere gesproken over het geld uit het
fosfaatreductieplan dat daar geparkeerd stond. Daar is inmiddels een beslissing gevallen.
ZuivelNL heeft via de zuivelondernemingen in totaal € 11 miljoen aan resterende gelden van de
uitvoering van het fosfaatreductieplan aan melkveehouders terugbetaald. Per melkveehouder is dit €
0,08 per 100 kg melk (op basis van volume 2017). Deze terugbetaling is gedaan via de
zuivelonderneming waaraan de melkveehouder in 2017 melk leverde. Melkveehouders die sindsdien
zijn gestopt of overgestapt naar een andere afnemer kunnen zich tot uiterlijk 1 juni 2020 melden bij
de zuivelonderneming waaraan zij in 2017 leverden.

Farming for the Future

Uit reacties die bij ons binnenkomen blijkt dat RBL nog steeds niet alle betreffende veehouders in
kennis heeft gesteld van de nieuwe eisen betreffende FFTF. Meer informatie over de nieuw
opgelegde eisen is te vinden op website van BEL-Groupe.

 

Persbericht, LVLC bijeenkomsten

LVLC bijeenkomsten 

De Leveranciers Vereniging Leerdammer Collectief (LVLC) pakt stevig door. Een klein jaar na de
oprichting van de vereniging zit de vaart er goed in. Er zijn 4 LVLC-bijeenkomsten gepland dit najaar om de leden/leveranciers te informeren over stappen die hebben plaatsgevonden. En over de
vervolgstappen. Deze bijeenkomsten worden gehouden in het gehele gebied waarin Royal Bel
Leerdammer (RBL) actief is.

Op de eerste LVLC-bijeenkomst in Dalfsen was de opkomst groot, zowel van leden als van niet-leden.
Veel van de niet-leden sloten zich na de vergadering direct aan bij de vereniging. Het gestelde doel van
de LVLC, het behartigen en bevorderen van financiële en maatschappelijke belangen van RBL leveranciers, komt uitvoerig aan de orde. Aangesloten leden hebben de vereniging door hun betaalde contributie slagkracht gegeven. Hierdoor kunnen adviseurs worden ingeschakeld, elk op een specifiek vakgebied. Hierdoor zijn we in staat onderbouwing te verkrijgen op basis van feiten, bijvoorbeeld over de kostprijs van het produceren van melk. Deze informatie nemen we mee in de gesprekken met RBL.

Daarnaast is er sinds de oprichting samen met de directie van RBL hard gewerkt om een constructieve
samenwerking vorm te geven. Inmiddels kunnen we stellen dat dit positief verloopt. Samen met RBL
zijn we op zoek naar de middelen die we kunnen gebruiken om aan het doel van de vereniging te
voldoen. Leveranciers weten dat ze RBL nodig hebben als afnemer van hun melk. De directie van RBL
is de laatste maanden meermaals (en wordt in de toekomst wederom) door LVLC bewuster gemaakt
van het belang van hun leveranciers voor het voortbestaan van RBL. In de huidige tijd waarin vele
onzekere factoren aanwezig zijn, is het voor RBL van groot belang de relatie met haar leveranciers te
behouden en te verstevigen. Dit om ook in de toekomst verzekerd te blijven van voldoende
melkaanvoer. De Nederlandse directie is hiervan inmiddels ook doordrongen en brengt de zorgen van
de LVLC over op de Franse directie van de Bel Groupe. Inmiddels heeft dit geresulteerd in een
kennismakingsgesprek tussen de Franse directie en de LVLC. Vergaderen met een delegatie vanuit
Frankrijk, de directie uit Nederland en een afvaardiging van ons bestuur voelt als een flinke stap in de
goede richting. Daarnaast geeft het ook aan dat de LVLC wordt erkend als een belangrijke partij die een grote groep veehouders vertegenwoordigd. Inmiddels zijn er meer dan 430 leden die de helft van de totale melkhoeveelheid bij RBL produceren.
===================================================================

Voor vragen:
Leveranciers Vereniging Leerdammer Collectief
Woordvoerder Jeroen van Maanen, te bereiken op 06-22707128

Uitnodiging LVLC-bijeenkomsten

LVLC-bijeenkomsten.

 

Als bestuur nodigen we u van harte uit voor de LVLC-bijeenkomsten met als thema:

Gaat er bij u ook een BEL rinkelen?

 

De bijeenkomsten (aanvang om 20.00 uur) worden gehouden op:

 • Dinsdag 17 september:        Het Roode Hert, Hessenweg 41 in Dalfsen
 • Dinsdag 24 september:        Boschzicht, Burg. Royaardslaan 4 in Scherpenzeel
 • Dinsdag 8 oktober:               De Hoge Haren, Katijfweg 1 in Tuil
 • Donderdag 10 oktober:        De Til, Breestraat 1 in Giessenburg

Het programma:

 • Voortgang Leveranciers Vereniging Leerdammer Collectief.

Activiteiten, samenvatting gesprekken met directie Royal Bel Leerdammer, inhuren specialistische kennis. Update door voorzitter Hans Puttenstein.

 • Melkveehouderij anno 2025: doet u nog mee?

Door Eric Smolders van Smolders AGRO Advies. Over kostprijs, kostprijsberekeningen en hoe de wettelijke maatregelen de kostprijs nog verder gaan verhogen.

 • Wetenswaardigheden en nieuwsfeiten voor de Royal Bel Leerdammer leveranciers.

Door Jan-Roelof Meesters van Meesters in Agri, consultant, business development & ontwikkeling.

 • Forumdiscussie

Met de panelleden Eric Smolders, Jan-Roelof Meesters, Henk Selles (voormalig veehouder) en Jeroen van Maanen (woordvoerder LVLC). Voor het beantwoorden van vragen over de behandelde thema’s.

 • Napraten met elkaar en met de bestuursleden.

 

We hopen u allen te zien op deze bijeenkomsten. Indien u hoort dat een andere RBL- leverancier geen uitnodiging heeft ontvangen: elke leverancier is van harte welkom.

 

Met vriendelijke groeten van het LVLC-bestuur,

Hans Puttenstein, Dirk de Jong, Janneke Kranendonk, Arnold van Dee, Teunis van ’t Land, Evert-Jan Hardeman en Jeroen van Maanen.

Gezamenlijke verklaring op de website van Royal Bel Leerdammer

Constructieve gesprekken Leveranciersvereniging met de directie van Royal Bel Leerdammer

Sinds eind vorig jaar bestaat de Leveranciersvereniging Leerdammer Collectief (LVLC). De directie van Royal Bel Leerdammer (RBL) heeft een aantal keren met het bestuur van LVLC gesproken. De gesprekken verlopen constructief en het gemeenschappelijk doel is om, ook op de lange termijn, samen met Leerdammer meer uit de markt te halen.

Toekomst melkveehouderij

In de afgelopen maanden zijn in de gesprekken diverse onderwerpen aan de orde gekomen. Zo is er gesproken over de toekomst van de melkveehouderij en het benodigde verdienmodel om te kunnen spreken van een gezonde sector. De melkveehouders die verbonden zijn met Royal Bel Leerdammer leveren voldoende melk voor beide fabrieken. De zorg die LVLC hierover uit, is of dit ook over een aantal jaren nog steeds het geval is. RBL heeft ook in de toekomst eigen leveranciers nodig die binnen een straal van 60 kilometer van één van de fabrieken de melk produceren. De tendens die door LVLC wordt geconstateerd, is dat de kosten voor de veehouder stijgen en de opbrengsten niet navenant toenemen. Samen met de toenemende regeldruk leidt dit ertoe dat steeds minder jongeren kiezen voor het vak van melkveehouder. Dit punt zal ook de komende tijd onderwerp van gesprek blijven.

Onderscheidend en verbindend

Voor Royal Bel Leerdammer blijft het de uitdaging om binnen de kaasmarkt onderscheidend te zijn. Met het Leerdammer-merk willen we ons blijven onderscheiden van onze concurrenten richting onze klanten. Kwaliteit, innovatie en duurzaamheid zijn de belangrijkste onderwerpen waarmee RBL het verschil wil maken.

In dat kader zijn ook de diverse duurzaamheidsinitiatieven besproken. LVLC heeft de directie van Royal Bel Leerdammer gevraagd om het nut en de noodzaak van deze initiatieven toe te lichten, alsmede het verdienmodel voor de melkveehouder. In essentie gaat het Royal Bel Leerdammer hierbij om de versterking van de positie van het Leerdammer-merk in de markt in combinatie met “volhoudbaarheid” van de melkveebedrijven.

We zien het als een gezamenlijke opdracht om in samenwerking met de Leveranciersvereniging Leerdammer Collectief te werken aan een duurzaam model, dat zowel voor RBL als voor de melkveehouders blijvend waarde creëert.

Theodoor Bos (manager Milk Supply)                                    Hans Puttenstein (voorzitter LVLC)

  

Bestuursverandering

De huidige bestuursvoorzitter, Corné Vermaat, heeft besloten om per 1 juni 2019 terug te treden als
bestuursvoorzitter en tevens zijn functie als bestuurslid van de LVLC neer te leggen. Inmiddels is Hans
Puttenstein, de huidige vicevoorzitter, benoemd als zijn opvolger per die datum en wordt bestuurslid
Dirk de Jong de nieuwe vicevoorzitter. Vooralsnog wordt er geen nieuw bestuurslid geworven en
bestaat het bestuur van de LVLC daarmee uit zeven leden.

Mocht er hierover nog vragen zijn kunt u contact opnemen met onze woordvoerder dhr van Maanen.

Nieuwsbericht april 2019

Voorjaarsvergaderingen

De voorjaarsvergaderingen van Royal Bel Leerdammer zijn weer achter de rug. Als bestuursleden van de LVLC zijn we bij elke vergadering aanwezig geweest. We hebben de meest gestelde vragen geïnventariseerd. We gaan deze vragen wederom bij de directie van Royal Bel Leerdammer neerleggen om een concreet antwoord te krijgen op:

 • Kostprijs en voorwaarden die we over ons heen krijgen
 • Kwaliteitstoeslagen
 • Negatieve grondprijsverandering
 • Ruilmelk: voorwaarden en uitbetaling
 • Wat gebeurt er met de gegevens die verzameld worden?
 • Grupstal uit faseren vanwege het Farming to the Future programma, met continuïteitsperspectief
 • Respecteren zondagsrust
 • VLOG/weidemelk

Externe specialisten.

De vereniging groeit gestaag verder, inmiddels zitten we boven de 400 leden. Dat biedt ons de mogelijkheid om 2 externe specialisten aan te trekken die ons als bestuur zullen ondersteunen bij de gesprekken met de directie van Royal Bel Leerdammer. Hierbij gaat het vooral om de toekomst van ons als veehouders/leveranciers en daarbij de toekomst van “onze” melkfabrieken. Wij kunnen niet zonder Royal Bel Leerdammer, maar zij kunnen ook niet zonder ons. In ons volgende gesprek gaan we hierop in.

Tot slot.

We proberen een lijn uit te zetten die voor de lange termijn voor ons allen het beste is. Dit doen we door te overleggen met de directie van Royal Bel Leerdammer. We houden u op de hoogte. Samen staan we sterk!

Mochten er vragen zijn, schroom dan niet om een van de bestuursleden te bellen of mail uw vragen/opmerkingen naar info@lvlc.nl.